Geografi Tingkatan 1 - Membalik Buku Halaman 101-150 (2023)

8.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TABURAN PENDUDUK MALAYSIA

Taburan penduduk di Malaysia yang tidak sekata dipengaruhi oleh faktor-faktor
tertentu. Keadaan tersebut secara langsung akan mempengaruhi perkembangan dan
pembangunan bagi sesuatu kawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan
penduduk di Malaysia merangkumi faktor fizikal, ekonomi, sosial dan dasar kerajaan/
governan.

Tanah Pamah

• Kawasan tumpuan penduduk kerana sesuai untuk pelbagai

aktiviti ekonomi dan kawasan petempatan

• Sebagai contoh, kawasan Dataran Kedah–Perlis dan Dataran

Kelantan merupakan kawasan pertanian

• Antara kawasan tanah pamah yang menjadi bandar, ialah

Seremban (Negeri Sembilan), Petaling Jaya (Selangor) dan

Sibu (Sarawak) Seremban, Negeri Sembilan

Tanah Tinggi 11. Faktor Fizikal Pinggir Laut dan Saliran

• Kawasan ini kurang menjadi • Kawasan yang berpenduduk padat dan
tumpuan penduduk akibat sederhana padat
darjah ketersampaian
yang rendah • Menjadi tumpuan penduduk akibat
pengaruh kegiatan ekonomi perikanan
• Kawasan kediaman juga sukar dan pertanian
dibina dan memerlukan kos yang
tinggi kerana bentuk muka bumi • Kawasan pesisir pantai dan sungai
yang tidak rata menyediakan kemudahan perhubungan
yang baik seperti di Besut (Terengganu),
• Kawasan berpenduduk jarang sepanjang Sungai Rajang (Sarawak) dan
melibatkan kawasan banjaran Sungai Kinabatangan (Sabah)
di Malaysia, contohnya Ulu
Tembeling (Pahang), kawasan • Terdapat juga kawasan berpenduduk
Banjaran Kapuas Hulu (Sarawak) jarang terutama di kawasan berpaya,
dan Banjaran Tahan (Pahang) contohnya sekitar Tasik Chini dan Tasik
Bera (Pahang)

Glosari

Darjah Keadaan atau kuantiti yang menggambarkan cepatnya sesuatu lokasi dapat

Ketersampaian: ditujui dari lokasi lain dan dengan itu memudahkan pertemuan dan interaksi

Infrastruktur: Kemudahan atau perkhidmatan asas untuk membangunkan sesuatu masyarakat

90

Pertanian Perlombongan
• Kegiatan perlombongan
• Kegiatan pertanian di
Dataran Kedah–Perlis, petroleum dan gas asli di
Dataran Kelantan dan Kerteh (Terengganu) dan Miri
Delta Rajang menjadikan (Sarawak) menyebabkan
kawasan tersebut kawasan tersebut menjadi
berpenduduk padat tumpuan penduduk

12. Faktor Ekonomi Kerteh, Terengganu

Perikanan Perindustrian
• Kawasan perikanan juga menjadi • Sektor perindustrian mampu menyediakan

kawasan tumpuan penduduk peluang pekerjaan yang menggalakkan
• Kawasan perikanan berpenduduk penghijrahan penduduk
• Sebagai contoh, kawasan perindustrian di
sederhana padat, contohnya Bayan Lepas (Pulau Pinang), Shah Alam
Semporna (Sabah), Tumpat (Selangor), Batu Berendam (Melaka) dan
(Kelantan) dan Kemaman Nilai (Negeri Sembilan)
(Terengganu)

13. Faktor Sosial

Infrastruktur Pendidikan

• Kawasan yang mempunyai • Kawasan yang mempunyai
kemudahan seperti bekalan
air, elektrik, kemudahan kemudahan pendidikan
telekomunikasi serta
kemudahan pengangkutan seperti pusat pengajian
menjadi tumpuan penduduk
tinggi menjadi pilihan
• Kawasan pedalaman
berpenduduk jarang kerana • Sebagai contoh, Universiti
tidak mempunyai kemudahan
sosial yang lengkap Pendidikan Sultan Idris Universiti Pendidikan

(UPSI), Tanjung Malim (Perak) Sultan Idris (UPSI),
serta Universiti Teknologi Tanjung Malim, Perak

Malaysia (UTM), Skudai

(Johor) dan Universiti Kebangsaan

Malaysia (UKM), Bangi (Selangor)

Sekiranya anda diberi pilihan untuk tinggal di sesuatu kawasan, kawasan manakah yang
akan anda pilih? Terangkan sebab-sebab anda memilih kawasan tersebut.

91

Pembukaan Bandar Baharu

• Pembukaan bandar baharu dapat menarik lebih banyak
penduduk berhijrah

• Perpindahan pusat pentadbiran persekutuan ke Putrajaya
menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk padat

4 Dasar Kerajaan/ Putrajaya
Governan

Pewartaan Hutan Tanah Rancangan
Simpan dan Taman Negara
• Pembukaan kawasan pertanian melalui
• Langkah kerajaan mewartakan Rancangan Tanah Persekutuan (FELDA)
kawasan tertentu sebagai hutan menyebabkan kawasan tersebut
simpan dan taman negara demi berpenduduk sederhana padat
kelestarian alam menjadikan
kawasan tersebut berpenduduk jarang • Sebagai contoh, kawasan Felda
Kampung Sertik (Pahang) dan Felda
• Sebagai contoh, Taman Negara Sahabat (Sabah)
(Pahang), Taman Negara (Pulau
Pinang) dan Hutan Simpan Royal
Belum (Perak)

Hutan Simpan Royal Belum, Perak Kawasan perkampungan FELDA

Glosari

Kelestarian: Keadaan (hutan, persekitaran dan lain-lain) yang tidak berubah atau yang
terpelihara seperti asal

Governan: Fungsi yang berkaitan dengan dasar kerajaan dan pentadbiran

Kemajuan teknologi memungkinkan Mahir
kawasan pedalaman diteroka untuk tujuan
petempatan manusia. Terangkan sejauh Pilih satu kawasan di Malaysia dan kenal
mana kemajuan teknologi dapat mengubah pasti taburan penduduk di kawasan
kawasan berpenduduk jarang kepada kawasan tersebut. Jelaskan faktor-faktor yang
berpenduduk padat. mempengaruhi taburan penduduknya.

92

abc IMBAS KEMBALI

Penduduk
di Malaysia

Taburan Penduduk Faktor yang
Mempengaruhi Taburan
Penduduk padat
• Lebih daripada Penduduk

200 orang bagi Fizikal
sekilometer persegi Bentuk muka bumi:
• Tanah pamah
Penduduk • Tanah tinggi
sederhana • Pinggir laut
• 50 hingga 200
dan saliran
orang bagi
sekilometer persegi Ekonomi
• Pertanian
Penduduk jarang • Perlombongan
• Kurang daripada • Perikanan
• Perindustrian
50 orang bagi
sekilometer persegi Sosial
• Infrastruktur
Penduduk Malaysia • Pendidikan
yang berbilang kaum
hidup bersatu padu. Dasar Kerajaan/
Oleh itu, Malaysia dapat Governan
berkembang maju • Pembukaan bandar
dalam pelbagai bidang.
baharu
• Pewartaan taman

negara dan
hutan simpan
• Tanah rancangan

93

Cabaran Prestasi

A. Lengkapkan jadual di bawah. Kepadatan

Ciri Taburan Penduduk
1. Lebih daripada 200 orang bagi

sekilometer persegi

2. 50 hingga 200 orang bagi
sekilometer persegi

3. Kurang daripada 50 orang bagi
sekilometer persegi

B. Cari perkataan tersembunyi berpandukan petunjuk yang diberikan.

Petunjuk

1. Kawasan berpenduduk melebihi 200 orang bagi
sekilometer persegi.

2. Tertumpu di kawasan pertanian.
3. Nama tempat berpenduduk jarang.
4. Bentuk muka bumi yang menjadi tumpuan penduduk.
5. Faktor taburan penduduk yang berkaitan bentuk muka bumi.
6. Kawasan berpenduduk sederhana padat di pesisir pantai

akibat pengaruh aktiviti ini.
7. Kemudahan bekalan elektrik, air dan telekomunikasi.
8. Berkaitan peranan yang dimainkan oleh pihak berkuasa.
9. Pembukaan kawasan baru untuk kegiatan pertanian.
10. Faktor yang melibatkan pusat pengajian tinggi awam

dan swasta.

94

K H I F S E K A P I TA F G TO K
T A N AH R A N C A N GA N A Z G
E K UA L A S E L K ED F T NS O
H P E R I K AN A N HI N I AA V
I A P Z P H R A L K DU P M H T E
D G B E A P OK Z A JO N P PU R
S O S I A L A E N Z AH Q W AM N
C O E R D F N A Z L YR X G MA A
D T S R F E H L A T AS S G AY N
P X T I H R UA T T LK E AHI I
A K R Y E T GN N A AT I N L F S
D I O D N L K I C U MA K Z AM A
A O E L U M A T E D AU H U I K S
T S F Z G A H A D A UV E P R F U
S R I I N S F R A ST R UKT U R

C. Bahagikan kelas kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diminta
mengumpulkan maklumat tentang salah satu faktor yang mempengaruhi
taburan penduduk di Malaysia. Bentangkan hasil dapatan kumpulan
masing-masing di dalam kelas.

D. Lakukan pemerhatian berkaitan dengan jenis taburan penduduk di kawasan
tempat tinggal anda. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan
penduduk tersebut.

95

BAB PETEMPATAN
DI MALAYSIA
9
1. Jenis petempatan di Malaysia

Gambar di atas menunjukkan Kuala Apakah jenis petempatan yang
Lumpur pada tahun 1900-an. Kegiatan terdapat di Malaysia?
perlombongan bijih timah telah
menyebabkan Kuala Lumpur semakin
berkembang menjadi sebuah kawasan
petempatan yang dihuni oleh ramai
penduduk. Dapatkah anda menceritakan
jenis dan pola petempatan di Kuala
Lumpur pada tahun 1900-an berbanding
dengan sekarang?

Sumber: Arkib Negara Malaysia

Standard Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran
murid dapat:
• Membincangkan jenis petempatan

yang terdapat di Malaysia.
• Menjelaskan dengan contoh empat

pola petempatan di Malaysia.
• Membezakan fungsi petempatan

bandar dan luar bandar di Malaysia.

96

EKSPLORASI BAB

2. Pola petempatan di Malaysia

Berpusat Berkelompok

Berjajar Berselerak

Bagaimanakah cara hendak mengenali pola petempatan tersebut?

3. Fungsi petempatan bandar dan luar bandar

Ekonomi Fungsi Sosial

Kerajaan /
Governan

Nyatakan fungsi petempatan bandar dan petempatan luar bandar.

97

9.1 JENIS-JENIS PETEMPATAN DI MALAYSIA

Pertambahan jumlah penduduk pada setiap tahun menyebabkan berlakunya perubahan
dan pertambahan kawasan kediaman atau petempatan. Petempatan di Malaysia
terbahagi kepada dua jenis, iaitu petempatan bandar dan petempatan luar bandar.

Petempatan Bandar

Petempatan bandar merujuk kepada kawasan petempatan yang mempunyai jumlah
penduduk yang padat.

Ciri Petempatan Bandar di Malaysia

Bandaraya Georgetown, Pulau Pinang 1. Jumlah penduduk melebihi
10 000 orang
98
2. Mempunyai kemudahan asas
yang pelbagai

3. Kawasan kediaman berciri
moden

4. Kegiatan ekonomi melibatkan
sektor:
• perindustrian
• perniagaan
• pembinaan
• pentadbiran
• perkhidmatan

Info

GEOGRAFI

Bandaraya Miri, Sarawak merupakan bandar
raya pertama di Malaysia yang bukan
berstatus ibu negeri. Pada 20 Mei 2005,
bandar raya ini telah diberi gelaran sebagai
“Bandaraya Peranginan”.

Sumber: Majlis Bandaraya Miri

Petempatan Luar Bandar
Petempatan luar bandar merujuk kepada kawasan petempatan yang mempunyai
kepadatan penduduk yang rendah.

Ciri Petempatan Luar Bandar di Malaysia

1. Jumlah penduduk kurang daripada
10 000 orang

2. Kemudahan asas yang minimum

3. Kawasan kediaman sederhana dan
berciri tradisional

4. Kegiatan ekonomi terhad kepada sektor: Kawasan kampung

• pertanian • penternakan

• industri desa

Terokai maklumat berkaitan bandar terbesar Kebun cili
di dunia dan kongsi maklumat tentang kegiatan
ekonomi yang menjadi teras kepada pembangunan
bandar tersebut dengan rakan sekelas anda.

Sumber: http://eravisi.com/geo/tg1/ms027

Info

GEOGRAFI

Pelan Induk Pembangunan Luar Bandar (PIPLB)
merupakan satu langkah kerajaan bagi membangunkan
kawasan luar bandar. PIPLB menggariskan visi untuk
menjadikan luar bandar sebagai kawasan yang
ekonominya berdaya maju, masyarakatnya sejahtera
dan persekitaran lestari.

Sumber: Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Aktiviti penternakan lembu

99

9.2 POLA PETEMPATAN DI MALAYSIA

Pola petempatan ialah corak atau reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia di
sesuatu tempat atau kawasan. Secara umumnya, terdapat empat pola petempatan
yang wujud di Malaysia, iaitu berpusat, berkelompok, berjajar dan berselerak.

Petempatan Berpusat

• Rumah atau bangunan dibina secara
rapat di sesuatu kawasan yang menjadi
tumpuan penduduk

• Terdapat di kawasan persimpangan jalan
raya atau taman perumahan, contohnya
petempatan di Bandar Tun Razak
(Kuala Lumpur)

• Terdapat kemudahan yang melibatkan
pusat perniagaan, pelabuhan dan rumah
ibadat

Petempatan Berkelompok

• Susun atur rumah adalah secara
berkelompok dan terancang di sesuatu
kawasan

• Terdapat juga di kawasan petempatan
Rancangan Pembangunan Tanah
Persekutuan seperti Felda Trolak (Perak),
Felda Air Tawar (Johor) dan Felda
Sahabat (Sabah)

100

Petempatan Berjajar

• Rumah atau bangunan dibina di sepanjang
jalan raya dan di tepi pantai

• Kelihatan tersusun secara deretan dan
hampir seragam

• Terdapat di kawasan pinggir laut dan
sepanjang sungai, contohnya di sepanjang
Sungai Rajang (Sarawak) dan pesisir
pantai Kuala Besut (Terengganu)

Petempatan Berselerak

• Rumah dan bangunan dibina secara
berselerak dan berjauhan antara satu
sama lain

• Kelihatan bertaburan dan tidak seragam
• Terdapat di kawasan kampung, kebun

kecil getah dan sayur, contohnya di Bukit
Tinggi (Pahang) dan Kundasang (Sabah)

(Video) Ikutlah Aku - Matius 4, Lukas 4-5 (bagian 2): "Penjala Manusia"

Aktiviti

Objektif: Membina model pola petempatan Ketahui maklumat lanjut berkaitan pola
Bahan: Penutup botol, kadbod terpakai dan alat tulis petempatan melalui laman web berikut:
Kaedah: 1. Pilih satu pola petempatan yang
Sumber: http://eravisi.com/
bersesuaian dengan tempat tinggal anda. geo/tg1/ms028
2. Hasilkan satu model pola petempatan

tersebut.
3. Labelkan ciri-ciri pola petempatan yang

anda hasilkan.
4. Pamerkan hasil kerja anda di sudut pameran

kelas atau di pusat sumber sekolah.

101

9.3 FUNGSI PETEMPATAN BANDAR DAN
LUAR BANDAR

Kawasan petempatan bandar dan luar bandar mempunyai fungsi tersendiri. Fungsi
petempatan merujuk kepada peranan bagi sesuatu kawasan petempatan yang
merangkumi ekonomi, sosial dan kerajaan/governan.

Fungsi Petempatan Bandar

Bandar Pelancongan Bandar Pelabuhan
• Bandar yang terkenal dengan • Bandar yang melibatkan urusan

pelbagai aktiviti pelancongan import dan eksport
• Menawarkan pelbagai peluang • Penduduk terlibat dalam sektor

pekerjaan dalam sektor peniagaan perkapalan dan penguatkuasaan maritim
dan sektor pelancongan • Sebagai contoh, Pasir Gudang (Johor),
• Sebagai contoh, Port Dickson
(Negeri Sembilan) dan Bandaraya Klang (Selangor), Georgetown (Pulau
Melaka (Melaka) Pinang), Bintulu (Sarawak) dan Teluk
Sepanggar (Sabah)

Bandar Perlombongan 1 Ekonomi: Bandar Perindustrian
• Bandar yang berkembang • Bandar yang
Berkembang seiring
akibat penerokaan sumber dengan fungsi mempunyai pelbagai
mineral pembangunan kegiatan industri
• Menawarkan pelbagai sesuatu kawasan • Kebanyakan
peluang pekerjaan petempatan bandar penduduk bekerja
kegiatan perlombongan dalam menjana dalam bidang
dan cari gali pendapatan pengeluaran,
• Sebagai contoh, Bintulu penduduk dan kejuruteraan dan
(Sarawak) dan Kerteh negara teknikal
(Terengganu) yang • Sebagai contoh,
berfungsi sebagai bandar Shah Alam (Selangor)
perlombongan petroleum dan Perai (Pulau
dan gas asli Pinang)

Bandar Teknologi Maklumat
• Bandar yang berperanan mengembangkan teknologi maklumat dan

telekomunikasi (ICT)
• Terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang melibatkan penggunaan ICT

termasuk pemasaran dan pengaturcaraan komputer
• Sebagai contoh, Cyberjaya (Selangor) dan Taman Teknologi Malaysia

(Kuala Lumpur)

102

Bandar Diraja
• Bandar yang menjadi tempat terletaknya istana, iaitu kediaman rasmi bagi sultan

atau raja
• Wujud peluang pekerjaan sampingan kepada penduduk setempat disebabkan

aktiviti pelancongan
• Sebagai contoh, Pekan (Pahang), Kuala Kangsar (Perak) dan Arau (Perlis)

Bandar Satelit 2 Sosial: Bandar Pendidikan
• Berperanan sebagai • Terdapat institusi
Merujuk
bandar sokongan kepada fungsi pendidikan tinggi yang
kepada bandar utama bandar dalam menawarkan peluang
• Peluang pekerjaan menyediakan pendidikan
dalam pelbagai sektor kemudahan • Wujud peluang pekerjaan
• Sebagai contoh, perkhidmatan sebagai pensyarah
Petaling Jaya kepada penduduk atau kakitangan institusi
(Selangor) dan pendidikan tinggi
Senawang (Negeri • Sebagai contoh, Universiti
Sembilan) Pendidikan Sultan Idris
(UPSI), Tanjung Malim
(Perak)

Bandar Pertahanan 3 Kerajaan/Governan: Bandar Sempadan
• Menempatkan • Berfungsi sebagai pintu
Merujuk kepada fungsi
pangkalan tentera yang berkaitan dengan keluar masuk negara
yang menjadikan dasar kerajaan dan • Kegiatan pelancongan
bandar ini pentadbiran
berkembang sebagai dan perdagangan
kawasan petempatan yang rancak
yang lebih besar • Sebagai contoh,
• Sebagai contoh, Rantau Panjang
Lumut (Perak) dan (Kelantan) dan
Port Dickson (Negeri Padang Besar (Perlis)
Sembilan)

Bandar Pentadbiran
• Berfungsi sebagai ibu negeri, ibu negara atau pusat pentadbiran
• Menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada penduduk
• Sebagai contoh, Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

manakala Kota Kinabalu (Sabah), Kuantan (Pahang) dan Kangar (Perlis) berperanan
sebagai ibu negeri

103

Fungsi Petempatan Luar Bandar

Petempatan luar bandar mempunyai fungsi yang berbeza daripada petempatan
bandar. Perbezaan ini dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial dan kerajaan/governan.

Ekonomi

• Terdapat pelbagai kegiatan ekonomi, iaitu pertanian, penternakan,
perlombongan dan industri desa yang menawarkan
peluang pekerjaan

• Pertanian di kawasan luar bandar merangkumi penanaman padi,
getah, kelapa sawit dan sayur-sayuran

• Penternakan lembu, kambing serta penternakan ikan air tawar
• Perlombongan melibatkan penerokaan sumber mineral
• Industri desa membolehkan penduduk menghasilkan produk

seperti kraftangan dan makanan

Sosial

• Petempatan luar bandar turut mempunyai kemudahan
sosial seperti rumah ibadat, klinik kesihatan, perkhidmatan
pos, bekalan air dan elektrik

Kerajaan/Governan

• Perkhidmatan pengurusan pentadbiran terdapat di luar bandar
• Penduduk dapat menyelesaikan urusan mereka melalui pejabat

penghulu, ketua kampung, tok batin, tuai rumah atau penggawa
yang menjadi wakil kepada kerajaan dan menjalankan peranan
serta tanggungjawabnya terhadap masyarakat setempat
• Balai raya juga berperanan sebagai pusat kegiatan
kemasyarakatan

Dapatkah anda bayangkan Aktiviti
keadaan negara kita sekiranya terdapat
petempatan luar bandar sahaja? Apakah Bahaskan tajuk ‘Petempatan bandar lebih baik
yang akan berlaku? daripada petempatan luar bandar’. Persembahkan
aktiviti perbahasan kumpulan anda dengan
104 bantuan guru di hadapan kelas.

abc IMBAS KEMBALI

Petempatan di Malaysia Jenis Petempatan Luar Bandar

Bandar • Jumlah penduduk kurang
• Jumlah penduduk melebihi daripada 10 000 orang

10 000 orang • Kemudahan perkhidmatan sosial
• Kemudahan perkhidmatan dan yang minimum

sosial yang lebih moden • Peluang pekerjaan yang terhad
• Peluang pekerjaan dalam kepada sektor tertentu sahaja

pelbagai sektor

Pola Petempatan

Berpusat Berkelompok Berjajar Berselerak

Fungsi Petempatan Luar Bandar

Bandar Ekonomi:
• Penglibatan penduduk dalam kegiatan
Ekonomi:
• Bandar perindustrian pertanian, penternakan, perlombongan
• Bandar pelabuhan dan industri desa
• Bandar perlombongan
• Bandar pelancongan Sosial:
• Bandar Teknologi Maklumat • Terdapat kemudahan seperti rumah
Sosial:
• Bandar pendidikan ibadat, klinik, pejabat pos, perkhidmatan
• Bandar satelit telefon, bas dan teksi
• Bandar diraja
Kerajaan/Governan: Kerajaan/Governan:
• Bandar pentadbiran • Terdapat kemudahan urusan pentadbiran
• Bandar pertahanan
• Bandar sempadan seperti pejabat penghulu dan balai raya

105

Cabaran Prestasi

A. Berdasarkan jenis petempatan dalam foto X dan Y, buat perbandingan dari
segi jenis petempatan, jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi.

X Y
Perbandingan foto X dan Y Foto Y

Ciri-ciri Foto X
Jenis Petempatan
Jumlah Penduduk
Kegiatan Ekonomi

106

B. Lakarkan pola petempatan dalam rajah di bawah. Kemudian, tuliskan ciri-ciri
bagi setiap pola tersebut.

1. 2.

Berpusat Pola Petempatan Berkelompok
3. 4.

Berjajar Berselerak

C. Huraikan fungsi-fungsi petempatan bagi jenis petempatan di bawah.

Fungsi Petempatan

Petempatan Ekonomi Sosial Kerajaan/
Governan

1. Petempatan Bandar

2. Petempatan Luar Bandar

D. Kumpulkan maklumat tentang kawasan tempat tinggal anda berdasarkan fungsi
petempatan. Jelaskan fungsi ekonomi, sosial dan governan dan tulis di atas
kertas mahjung. Tampalkan hasil kerja murid di sudut mata pelajaran kelas
anda.

107

BAB BENTUK MUKA BUMI

10 DAN SALIRAN DI
ASIA TENGGARA

1. Negara-negara di Asia Tenggara

90°18'0"E 95°24'0"E 100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48'0"E 120°54'0"E

27°18'0"N

22°12'0"N

17°6'0"N

Terdapat 11 buah negara di Asia Tenggara 14oU
termasuk Malaysia. Tahukah anda nama
negara-negara tersebut? Bagaimanakah 12°0'0"N
keadaan bentuk muka buminya?
6°54'0"N
Laut China Selatan Laut Sulu

Standard Pembelajaran 1°48'0"N 0o

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran3°18'0"S
murid dapat:
• Menyatakan nama negara-negara di Lautan Hindi

Asia Tenggara. 8°24'0"S 104oT 122oT
• Menjelaskan dengan contoh bentuk
95°24'0"E 100°30'0"E 110°42'0"E 115°48'0"E 120°54'0"E
muka bumi di Asia Tenggara. Sebutkan nama negara-negara90°18'0"E
• Menjelaskan dengan contoh sungai 105°36'0"E

dan tasik utama di Asia Tenggara.

yang terletak di Asia Tenggara.

108

EKSPLORASI BAB

2. Bentuk muka bumi di Asia Tenggara

126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

U 27°18'0"N

22°12'0"N Danau Toba, Indonesia Gunung Pinatubo, Filipina

Lautan Pasifik Apakah bentuk muka bumi di Asia Tenggara?

17°6'0"N

12°0'0"N

6°54'0"N3. Sungai dan tasik utama di Asia Tenggara

1°48'0"N

3°18'0"S

T 8°24'0"S

126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

Sungai Mekong, Vietnam Tonle Sap, Kemboja

Nyatakan sungai dan tasik utama di Asia Tenggara.

109

10.1 NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA

Asia Tenggara terletak di bahagian tenggara Benua Asia. Kedudukannya antara

latitud 11° S hingga 28° U dan longitud 93° T hingga 135° T. Terdapat 11 buah negara

di Asia Tenggara. Asia Tenggara meliputi kawasan seluas 4 506 600 km persegi.
90°18'0"E 95°24'0"E 100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48

27°18'0"N

Malaysia 22°12'0"N MYANMAR Hanoi
Myanmar Naypyidaw LAOS
Kemboja Vientiane
Vietnam
17°6'0"N THAILAND
Laos
Thailand 14oU Bangkok VIETNAM

110 KEMBOJA
12°0'0"N Phnom Penh

6°54'0"N Laut China Selatan

MALAYSIA BRUNEI DARUSSALAM
Bandar Seri Begawan

1°48'0"N Kuala Lumpur MALAYSIA

0o SINGAPURA

3°18'0"S INDONESIA

Lautan Hindi • Jakarta

8°24'0"S 104oT
90°1P8'e0t"aE 10.1 K9e5d°2u4d'0u"kEan neg1a0r0a°-3n0e'0g"aEra di A1s0i5a°3T6e'0n"Eggara 110°42'0"E
115°48

Asia Tenggara terbahagi kepada Tanah Besar Asia Tenggara dan Kepulauan Asia
Tenggara.
• Negara yang terletak di Tanah Besar Asia Tenggara ialah Malaysia

(Semenanjung Malaysia), Myanmar, Thailand, Kemboja, Laos dan Vietnam.
• Negara yang terletak di Kepulauan Asia Tenggara ialah Malaysia (Sabah dan

Sarawak), Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timor Leste dan Filipina.

8'0"E 120°54'0"E 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E
U
27°18'0"N

Lautan Pasifik 22°12'0"N Brunei Darussalam
Singapura
Manila Petunjuk 17°6'0"N Timor Leste
FILIPINA
Ibu Negara
Laut Sulu Sempadan
Antarabangsa

12°0'0"N

6°54'0"N

1°48'0"N

3°18'0"S Indonesia

122oT • Dili 8°24'0"S Filipina
TIMOR LESTE
111
8'0"E 120°54'0"E 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

10.2 BENTUK MUKA BUMI DI ASIA TENGGARA

Bentuk muka bumi di Asia Tenggara terdiri daripada kawasan tanah tinggi, tanah
pamah dan kawasan pinggir laut. Terdapat juga gunung berapi di beberapa kawasan
di Indonesia dan Filipina.

Pinggir Laut Myanmar

• Semua negara di Asia Tenggara Laos
mempunyai pinggir laut kecuali Laos.
14oU Thailand
• Laut yang terdapat di Asia Tenggara
adalah seperti Laut Andaman, Laut China Laut Kemboja
Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi dan Andaman Vietnam
Laut Sulu.
Laut China Selatan
• Pinggir laut di Asia Tenggara cetek dan
dikenali sebagai pentas benua. Brunei Darussalam

Tanah Pamah Malaysia Malaysia

• Tanah pamah banyak terdapat di delta 0o Singapura
dan lembah sungai.
Indonesia
• Kawasan yang subur dan sesuai untuk
kegiatan pertanian seperti Lautan Hindi
penanaman padi.
104oT
• Kawasan ini berpenduduk padat kerana Peta 10.2 Bentuk muka bumi di Asia Tenggara
petempatan dan jaringan perhubungan
mudah dibina.

• Sebagai contoh, Delta Sungai Mekong
(Vietnam), Delta Sungai Irrawaddy
(Myanmar) dan Lembah Menam Chao
Phraya (Thailand).

112

(Video) Aku, Tuan Naga Bab 101-150

Tanah Tinggi

• Tanah tinggi di Asia Tenggara terdiri daripada banjaran gunung lipat muda dan
banjaran gunung lipat tua.

• Banjaran tinggi berpunca dari Banjaran Himalaya di utara dan menganjur ke Asia
Tenggara bermula di Banjaran Arakan Yoma (Myanmar).

• Banjaran-banjaran lain adalah seperti Banjaran Annam (Vietnam), Banjaran
Bilauktaung (Thailand) dan Banjaran Crocker (Malaysia).

Lautan Pasifik Gunung berapi
Petunjuk
• Kebanyakan gunung berapi terdapat
Filipina Tanah pamah di Indonesia dan Filipina.
Laut Sulu Tanah tinggi
• Beberapa gunung berapi yang masih
Pergunungan aktif di Indonesia ialah Gunung Merapi,
Gunung Kerinci dan Gunung Krakatau.
Gunung berapi
Sempadan • Gunung Mayon dan Gunung Pinatubo
Antarabangsa pula merupakan gunung berapi yang
masih aktif di Filipina.
Laut Sulawesi
Anda telah belajar
tentang bentuk

muka bumi Malaysia
dalam Bab 6 dan
Bab 7. Ingatkah
anda bagaimana

keadaan muka bumi
Malaysia?

122oT Timor Leste

Glosari

Gunung lipat muda: Gunung yang terbentuk akibat proses mampatan kerak bumi sejak 35 juta tahun
Gunung lipat tua: Gunung yang terbentuk akibat proses mampatan kerak bumi sejak 200 juta tahun

113

10.3 SUNGAI DAN TASIK UTAMA
DI ASIA TENGGARA

Terdapat banyak sungai dan tasik di Asia Tenggara yang mengairi pelbagai bentuk
muka buminya. Sungai dan tasik mempunyai peranan dan kepentingannya kepada
penduduk di Asia Tenggara.

Sungai Mekong

• Sungai yang terpanjang di Asia Tenggara (4 880 km).
• Sungai ini berpunca dari Dataran Tibet di utara, mengalir melalui Yunan (China),

Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam.
• Lebih 90 juta penduduk bergantung hidup pada Sungai Mekong terutama pesawah padi.
• Kawasan lembah sungai subur sesuai untuk kegiatan pertanian.
• Lebih 140 000 km persegi padi sawah ditanam di lembangan Sungai Mekong.

Sungai Irrawaddy

• Sungai yang terpenting dan terpanjang di Myanmar (2 293 km).
• Sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Laut Andaman.
• Sungai ini merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan serta menjadi tumpuan

penduduk untuk sumber air dan sumber protein.
• Delta Irrawaddy sesuai dijadikan kawasan pertanian terutama untuk

penanaman padi.

Menam Chao Phraya

• Sungai yang terpenting dan terpanjang di Thailand (372 km).
• Sungai ini mengalir dari utara Thailand menuju ke Teluk Siam.
• Lembah Chao Phraya kaya dengan tanih aluvium yang subur untuk penanaman padi.
• Sungai ini merupakan jalan pengangkutan utama di Thailand.
• Bandar raya Bangkok terkenal dengan pasar terapung sehingga diberi nama jolokan

‘Venice Timur’.
• Sungai ini juga penting untuk mengangkut kayu balak dan barangan pukal.

Info

GEOGRAFI

Menam Chao Phraya ialah nama sungai yang terpanjang di Thailand. ‘Menam’ dalam bahasa
Thai bermaksud sungai. Perkataan ‘danau’ dalam bahasa Indonesia dan ‘tonle’ dalam bahasa
Kemboja masing-masing membawa maksud tasik. Oleh itu, Tasik Toba di Indonesia dikenali
sebagai Danau Toba manakala tasik yang terbesar di Kemboja dikenali sebagai Tonle Sap.

114

Tonle Sap

• Tonle Sap terletak di bahagian barat Kemboja merupakan Tonle Sap, Kemboja
tasik air tawar semula jadi terbesar di Asia Tenggara
(2 569 km persegi).

• Tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan
domestik penduduk Kemboja.

• Sistem pengairan berpunca dari tasik ini membentuk
terusan yang digunakan untuk penanaman padi secara
meluas.

• Perikanan air tawar merupakan kegiatan ekonomi
terpenting dan dijalankan sepanjang tahun.

• Pada musim kemarau, tasik ini akan menjadi cetek dan
kegiatan perikanan giat dijalankan.

• Tasik ini juga merupakan kawasan pelancongan dan
kapal dapat mudik ke kawasan tasik melalui Sungai
Mekong untuk membawa pelancong.

Danau Toba

• Danau Toba terletak di Sumatera Utara, Indonesia

yang terkenal sebagai kawasan pelancongan.

• Tasik ini terbentuk di kawasan pergunungan.

• Tasik ini merupakan tasik vulkanik yang terbentuk

akibat ledakan gunung berapi antara 73 000 hingga

75 000 tahun yang lalu.

• Saiz Danau Toba ialah 100 km panjang dan 30 km lebar

serta dianggarkan sedalam 500 m menjadikannya

tasik vulkanik paling dalam di dunia.

• Terdapat sebuah pulau yang besar di tengah-tengah

tasik ini, iaitu Pulau Samosir yang terbentuk akibat

pergerakan magma di bawah tasik. Danau Toba, Indonesia
• Tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan

domestik dan aktiviti pertanian.

Glosari

Terusan: Sungai buatan

Vulkanik: Proses pembentukan atau fenomena gunung berapi

Lembangan: Tanah pamah yang rendah atau lembah

Barangan pukal: Barangan dalam kuantiti yang besar dan banyak

115

90°18'0"E 95°24'0"E 100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48

27°18'0"N

22°12'0"N

Sungai Irrawaddy, Myanmar 17°6'0"N

14oU

12°0'0"N

6°54'0"N Laut China Selatan

Menam Chao Phraya, Thailand 1°48'0"N

0o

3°18'0"S

Lautan Hindi

8°24'0"S

Danau Toba, Indonesia 104oT 115°48
90°18'0"EPeta 10.935°K24e'd0"uEdukan su10n0g°a3i0'd0"aEn tasik u1t0a5m°3a6'0d"iEAsia Te1n1g0°g4a2r'0a"E
Aktiviti

Hasilkan satu persembahan multimedia berkaitan bentuk muka bumi dan saliran bagi salah
satu negara Asia Tenggara kecuali Malaysia. Persembahkan hasil multimedia kepada guru
dan rakan sekelas anda.

116

8'0"E 120°54'0"E 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

27°18'0"N

Lautan Pasifik 22°12'0"N

Petunjuk Sungai Mekong, Vietnam17°6'0"N
Sungai

Tasik
SAenmtapraabdaanngsa

12°0'0"N

Laut Sulu 6°54'0"N

Tonle Sap, Kemboja1°48'0"N

Info3°18'0"S

GEOGRAFI8°24'0"S

8'0"E 122oT 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E Ketika musim monsun, jumlah hujan yang
banyak menyebabkan air dari Sungai
120°54'0"E Mekong mengalir masuk ke Tonle Sap.
Pada ketika itu, Tonle Sap akan dilimpahi
air menjadikan keluasan tasik mencapai
10 000 kilometer persegi.

Sumber: http://eravisi.com/geo/
141t°g118/'0m"Es029

Malaysia ialah negara yang berada di luar kawasan Lingkaran Api Pasifik. Walau
bagaimanapun, beberapa siri gempa bumi telah berlaku di Sabah. Pada pendapat anda,
mengapakah hal itu berlaku?

117

abc IMBAS KEMBALI

Negara-negara Asia Tenggara

• Malaysia • Filipina • Brunei Darussalam
• Kemboja • Laos • Indonesia
• Myanmar • Singapura • Thailand
• Timor Leste • Vietnam

Asia
Tenggara

Sungai dan Tasik Utama Bentuk Muka Bumi
di Asia Tenggara Asia Tenggara

• Sungai Mekong (Vietnam) • Tanah pamah
• Sungai Irrawaddy (Myanmar) • Tanah tinggi
• Menam Chao Phraya (Thailand) • Gunung berapi
• Tonle Sap (Kemboja) • Pinggir laut
• Danau Toba (Indonesia)
• Tasik Kenyir (Malaysia)

Anda dikehendaki melayari beberapa laman web untuk mengumpulkan maklumat

berkaitan Tasik Kenyir dan Danau Toba. Antara maklumat tersebut adalah seperti:

• Negara • Kepentingan

• Lokasi • Proses pembentukan

• Gambar

Jelaskan perbezaan kedua-dua buah tasik tersebut. Bentangkan dapatan anda
dalam bentuk multimedia.

118

Cabaran Prestasi

A. Namakan negara-negara di Asia Tenggara berdasarkan peta di bawah.

90°18'0"E 95°24'0"E 100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48'0"E 120°54'0"E 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

27°18'0"N U 27°18'0"N

22°12'0"N N1 L a u t a n P a s i f i k 22°12'0"N

17°6'0"N N2 N6 17°6'0"N

12°0'0"N 14oU 12°0'0"N

N3

6°54'0"N Laut China Selatan Laut Sulu 6°54'0"N

N4

1°48'0"N 0o 1°48'0"N

3°18'0"S 3°18'0"S

Lautan Hindi

8°24'0"S 104oT 122oT N5 8°24'0"S

90°18'0"E 95°24'0"E 100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48'0"E 120°54'0"E 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

B. Jelaskan bentuk muka bumi tanah tinggi Asia Tenggara dan berikan contoh-

contoh yang sesuai.

C. Nyatakan kepentingan sistem saliran di bawah.

Sistem saliran Kepentingan

1. Menam Chao Phraya (Thailand)
2. Sungai Mekong (Vietnam)
3. Tonle Sap (Kemboja)

D. Beberapa buah negara di Asia Tenggara sering menghadapi bencana
alam seperti letusan gunung berapi, banjir dan ribut taufan. Dengan semangat
kejiranan antara negara Asia Tenggara, apakah yang dapat kita lakukan
untuk membantu meringankan beban mangsa yang terlibat? Persembahkan
idea anda dalam bentuk peta pemikiran.

119

BAB PENDUDUK DAN
PETEMPATAN
11 DI ASIA TENGGARA

1. Taburan penduduk di Asia Tenggara90°18'0"E
95°24'0"E 100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E

27°18'0"N

22°12'0"N

17°6'0"N

14°U

12°0'0"N

Asia Tenggara meliputi kawasan seluas 6°54'0"N Laut China Selatan
4506600km2danterletakdibenua terbesar
di dunia, iaitu Benua Asia. Berapakah 1°48'0"N 0°
bilangan penduduk di Asia Tenggara?
Di manakah kawasan yang menjadi
petempatan utama penduduknya?

Standard Pembelajaran 3°18'0"S
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran
murid dapat: 8°24'0"S Lautan Hindi
• Menjelaskan dengan contoh taburan
104°T
penduduk di Asia Tenggara.
• Mengetahui fungsi petempatan Di mana90°k18a'0h"E kaw9a5°2s4'a0"En yang menjadi100°30'0"E105°36'0"E110°42'0"E

bandar utama di Asia Tenggara. tumpuan penduduk di Asia Tenggara?

(Video) Dunia Kedua - Bab 1-50 Buku Audio Bahasa Inggris

120 2. Fungsi petempatan

bandar utama

Apakah hubung kait antara taburan
penduduk dengan fungsi petempatan
bandar utama di Asia Tenggara?

EKSPLORASI BAB

115°48'0"E 120°54'0"E 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

27°18'0"NJakarta, Indonesia

Lautan Pasifik 22°12'0"N

17°6'0"N

12°0'0"N Bangkok, Thailand

Laut Sulu 6°54'0"N

1°48'0"N

3°18'0"S

Manila, Filipina

8°24'0"S

122°T

115°48'0"E 120°54'0"E 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

Kuala Lumpur, Malaysia

Singapura 121

11.1 TABURAN PENDUDUK ASIA TENGGARA

Taburan penduduk merujuk kepada sebaran Glosari
penduduk di sesuatu kawasan di muka bumi. Taburan
penduduk di Asia Tenggara adalah berbeza-beza Populasi: Jumlah orang yang
mengikut kawasan. Peta 11.1 menunjukkan taburan mendiami sesuatu
penduduk di Asia Tenggara. tempat (negara,
negeri, daerah)

90°18'0"E 95°24'0"E 100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48'0"E 120°54'0"E 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

27°18'0"N

22°12'0"N Naypyidaw Vientiane Hanoi Lautan Pasifik
Petunjuk

17°6'0"N Manila Padat
Sederhana
12°0'0"N 14oU Bangkok Jarang
Phnom Penh

6°54'0"N Laut China Selatan Laut Sulu Ibu Negara
Bandar Seri Sempadan
Begawan Antarabangsa

1°48'0"N Kuala Lumpur

Singapura
0o

3°18'0"S

Lautan Hindi Jakarta

8°24'0"S Dili

104oT 122oT

90°18'0P"Eeta 119.51°2T4'0a"bE uran 1p0e0°n30d'0u"Eduk d1i0A5°3s6i'0a"ETengg11a0r°4a2'0"E 115°48'0"E 120°54'0"E 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E
Sumber: Spatialworks Sdn. Bhd.

122

Penduduk di Asia Tenggara dianggarkan melebihi 640 juta orang (sehingga Jun
2016). Angka tersebut bersamaan 8.62% daripada keseluruhan populasi penduduk
dunia. Rajah 11.1 menunjukkan anggaran jumlah penduduk negara-negara di Asia
Tenggara sehingga Jun 2016.

Brunei Darussalam Malaysia Indonesia

428 408 30 791 098 260 834 826

Timor Leste Penduduk Filipina
Asia Tenggara
1 213 743 102 395 857

Singapura Vietnam

5 705 230 94 528 565

Laos Thailand

6 929 312 68 164 086

Kemboja Myanmar

15 850 684 54 407 086

Rajah 11.1 Anggaran jumlah penduduk mengikut negara di Asia Tenggara sehingga Jun 2016
Sumber: http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/

Taburan penduduk di Asia Tenggara terbahagi kepada tiga, iaitu padat, sederhana
dan jarang.

Taburan Penduduk Asia Tenggara

Padat Sederhana Jarang
• Ibu negara dan • Kawasan pinggir bandar • Kawasan pedalaman yang
• Kawasan bandar
bandar utama mempunyai perhubungan
baharu yang terhad
• Sungai sebagai jalan • Kawasan pertanian • Kawasan pergunungan dan
• Sebagai contoh, pantai banjaran
perhubungan • Kawasan berpaya dan
timur Semenanjung berhutan tebal
• Delta dan lembah Malaysia, pantai barat • Sebagai contoh, kawasan
Sumatera (Indonesia), pedalaman Sarawak dan
sungai yang subur pantai Arakan Yoma Sabah (Malaysia), kawasan
• Dataran pantai untuk (Myanmar) dan pinggir paya Sumatera Timur
Sungai Mekong (Indonesia) dan kawasan
perikanan (Vietnam) Banjaran Annam (Vietnam)
• Sebagai contoh, pantai

barat Semenanjung
Malaysia, Pulau Jawa
(Indonesia) dan
Bangkok (Thailand)

123

11.2 FUNGSI-FUNGSI PETEMPATAN BANDAR
UTAMA DI ASIA TENGGARA

Bandar-bandar utama di Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur, Jakarta, Manila, Bangkok
dan Singapura mempunyai fungsi-fungsi tertentu seperti yang berikut:

Ibu Negara dan Pusat Pentadbiran

• Kebanyakan bandar utama di Asia Tenggara
merupakan ibu negara dan berfungsi sebagai
pusat pentadbiran.

• Sebagai contoh, Jakarta (Indonesia),
Bangkok (Thailand) dan Manila (Filipina).

Bangunan Parlimen, Manila

Pusat Perdagangan
• Terdapat pusat perniagaan, gedung beli-belah
dan aktiviti import dan eksport di bandar utama.
• Sebagai contoh, Bandung dan Surabaya
(Indonesia), Johor Bahru (Johor) dan
Orchard Road (Singapura).

Pusat beli-belah di Bandung, Indonesia

Aktiviti

Objektif: Mengenal pasti fungsi petempatan bandar di Asia Tenggara dalam bentuk multimedia
Bahan: ICT, grafik (visual, audio, video, keratan akhbar, majalah dan media massa).
Kaedah: 1. Buat rujukan Internet.

2. Kumpul gambar dan maklumat berkaitan.
3. Hasilkan buku skrap.
4. Pamerkan hasil tugasan di sudut mata pelajaran kelas anda.

124

Pusat Pelancongan

• Bandar utama di Asia Tenggara
menjadi daya tarikan pelancong.

• Pelancong datang setiap tahun untuk
melawat dan menikmati panorama
bandar setiap negara di Asia Tenggara.

• Sebagai contoh, Kuala Lumpur
(Malaysia), Jakarta (Indonesia) dan
Bangkok (Thailand)

Pasar terapung di Bangkok, Thailand

Pusat Perindustrian

• Perindustrian merupakan sektor sekunder yang
penting dalam pembangunan ekonomi negara
di Asia Tenggara.

• Bandar utama merupakan pusat perindustrian
bagi setiap negara di Asia Tenggara.

• Sebagai contoh, Manila (Filipina) terkenal dengan
industri pemasangan kenderaan bermotor dan
besi keluli, Bangkok (Thailand) terkenal dengan
industri elektrik dan elektronik serta industri makanan.

Kilang pemasangan kereta di Manila,
Filipina

Pusat Perhubungan dan Pengangkutan

• Pusat perhubungan dan pengangkutan terletak
di bandar utama di Asia Tenggara.

• Sebagai contoh, pusat pengangkutan yang
terdapat di bandar utama ialah Lapangan Terbang
Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta (Indonesia)
dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala
Lumpur (Malaysia).

• Bandar utama di Asia Tenggara juga mempunyai
rangkaian Internet dan telekomunikasi yang lengkap.

Lapangan Terbang Antarabangsa
Kuala Lumpur (KLIA)

125

Lima Bandar Utama di Asia Tenggara Jakarta (Indonesia)

Peta 11.2 menunjukkan lima petempatan • Jumlah penduduk 10.4 juta orang (2016)
bandar utama di Asia Tenggara serta jumlah • Terletak di muara Sungai Tjiliwung
penduduk dan fungsinya. Petempatan
bandar utama ini mempunyai penduduk di Pulau Jawa
yang padat. • Pusat kegiatan ekonomi, pusat

pendidikan dan pusat perdagangan
• Bandar metropolitan terbesar

di Indonesia

90°18'0"E 95°24'0"E 100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°

27°18'0"N

Bangkok (Thailand) 22°12'0"N

• Jumlah penduduk 9.44 juta orang (2016)17°6'0"N
• Terletak di sebelah timur tebing Menam
14oU Bangkok
Chao Phraya
• Ibu negara Thailand 12°0'0"N Laut China Selatan
• Pusat kegiatan ekonomi Thailand Kuala Lumpur
• Berfungsi sebagai sebuah pelabuhan
• Terkenal dengan jolokan ‘Venice Timur’ Singapura

Kuala Lumpur (Malaysia)6°54'0"N

• Jumlah penduduk 1.76 juta orang (2016)1°48'0"N 0o
• Terletak di pertemuan Sungai Klang dengan

Sungai Gombak
• Ibu negara Malaysia
• Pusat perindustrian dan perdagangan,

pusat pendidikan
• Bandar metropolitan terbesar di Malaysia

3°18'0"S

Lautan Hindi • Jakarta

8°24'0"S

104oT 115°

90°1P8'e0"tEa 11.2 P95e°2te4'm0"Epatan l1im00°a30b'0a"Endar u1ta05m°3a6'0d"Ei Asia T11e0n°4g2'g0"aEra
Sumber: Spatialworks Sdn. Bhd.

126

Singapura

• Jumlah penduduk 5.70 juta orang (2016)
• Terletak di selatan Semenanjung

Malaysia dipisahkan oleh Selat Tebrau
• Pusat kewangan dan perdagangan

antarabangsa
• Antara pelabuhan terpenting didunia
• Bandar raya metropolitan

°48'0"E 120°54'0"E 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

27°18'0"NGlosari

Lautan Pasifik Metropolitan: Terdiri daripada bandar raya22°12'0"N
Manila dan kawasan pinggir bandar
Laut Sulu •Petunjuk 17°6'0"N
Bandar Utama Kosmopolitan: Terdiri daripada orang atau
Sempadan unsur-unsur dari seluruh
Antarabangsa dunia, bersifat sejagat

12°0'0"NManila (Filipina)

6°54'0"N• Jumlah penduduk 13.1 juta orang (2016)
• Ibu negara Filipina
• Terletak di timur Teluk Manila di Pulau

Luzon
• Pusat kegiatan ekonomi utama Filipina
• Merupakan bandar raya kosmopolitan

1°48'0"N

3°18'0"S

8°24'0"S

°48'0"E 122oT 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

120°54'0"E

127

abc IMBAS KEMBALI

Penduduk Asia Tenggara

Taburan Penduduk di Asia Fungsi
Tenggara Bandar Utama

padat • Ibu negara dan
pentadbiran
sederhana
• Pusat perdagangan
jarang dan perniagaan

Info Jumlah Penduduk • Pusat perindustrian
di Asia Tenggara
GEOGRAFI • Pusat pelancongan
640 863 401 orang
Kira-kira 60 peratus penduduk (Anggaran sehingga • Pusat perhubungan
Indonesia tinggal di Pulau Jawa. dan pengangkutan
Untuk mengurangkan kepadatan Jun 2016)
penduduk di Pulau Jawa, kerajaan
Indonesia terpaksa menjalankan
program ‘transmigrasi’ bagi
memindahkan penduduk ke
pulau-pulau lain.

Sumber: http://eravisi.com/geo/tg1/ Jumlah penduduk:
ms030 Kuala Lumpur: 1.76 juta orang (2016)
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

Jakarta: 10.4 juta orang (2016)
Sumber: World Population Review

Melalui laman web, kumpulkan maklumat Taburan penduduk di Asia Tenggara padat di
tentang lima bandar yang lain di Asia kawasan-kawasan bandar utama. Kepadatan
Tenggara selain daripada Kuala Lumpur, taburan penduduk akan terus berlaku tahun
Bangkok, Jakarta, Manila dan Singapura. demi tahun dan boleh mendatangkan kesan
Dapatkan jumlah penduduk dan fungsi negatif. Nyatakan kesan akibat taburan
bandar tersebut. Bentangkan hasil dapatan penduduk yang terlalu padat serta berikan
anda kepada rakan sekelas. cadangan untuk mengatasinya.

128

Cabaran Prestasi

A. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

(i). Negara yang paling ramai penduduk di Asia Tenggara ialah
.

(ii). Negara yang paling kurang penduduk di Asia Tenggara ialah
.

(iii). Pulau merupakan kawasan yang paling padat

penduduknya di Indonesia.

(iv). Kawasan yang mempunyai penduduk sederhana di Malaysia

termasuklah .

(v). Kawasan Pergunungan Annam di Vietnam adalah berpenduduk
.

B. Beberapa bandar raya di Asia Tenggara berpenduduk padat. Masalah utama
bandar raya tersebut adalah berkaitan dengan kekurangan tanah, kesesakan
kawasan petempatan dan setinggan. Mengapakah keadaan ini berlaku?

C. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dari pelbagai negara. Pada pendapat
anda, apakah faktor-faktor penarik yang menyebabkan perkara tersebut
berlaku?

129

D. Nyatakan nama ibu negara bagi setiap negara di Asia Tenggara berdasarkan

peta di bawah. 90°18'0"E 95°24'0"E 100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"

B1 27°18'0"N

B2 22°12'0"N
B1
17°6'0"N
B3 B2 B3
12°0'0"N
B4
14oU B4

B5 B5

B6 Laut China

6°54'0"N
B7
1°48'0"N B6
B8 B7

0o

B9
3°18'0"S

B10 Lautan Hindi B8

B11 8°24'0"S

130 90°18'0"E 95°24'0"E 100°30'0"E 104oT 110°42'0"
105°36'0"E

"E 115°48'0"E 120°54'0"E 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

27°18'0"N

Lautan Pasifik 22°12'0"N

17°6'0"N

B11

Petunjuk 12°0'0"N
Ibu Negara

Selatan

Laut Sulu 6°54'0"N

B10

1°48'0"N

3°18'0"S

B9 8°24'0"S

122oT

"E 115°48'0"E 120°54'0"E 126°0'0"E 131°6'0"E 136°12'0"E 141°18'0"E

131

BAB SUMBER AIR

12 1. Jenis sumber air

di Malaysia

Negara kita kaya dengan pelbagai Nyatakan jenis sumber air di
sumber air. Walau bagaimanapun, Malaysia.
negara kita juga terdedah kepada
krisis air. Mengapakah hal ini berlaku? 4. Langkah mengurangkan
Bagaimanakah krisis air di negara kita
dapat dikurangkan? kesan krisis air

Standard Pembelajaran Bagaimanakah kesan krisis air
dapat dikurangkan?
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran
murid dapat:
• Mengenal pasti jenis sumber air

di Malaysia.
• Menjelaskan dengan contoh punca

krisis air di Malaysia.
• Membincangkan kesan krisis air

di Malaysia.
• Menerangkan langkah-langkah

untuk mengurangkan kesan krisis air.

132

EKSPLORASI BAB

2. Punca krisis air

Mengapakah krisis air berlaku di Malaysia?

3. Kesan krisis air

Apakah kesan krisis air di Malaysia?

133

12.1 JENIS-JENIS SUMBER AIR

Malaysia menerima jumlah hujan yang tinggi sepanjang tahun, iaitu kira-kira
2 500 mm hingga 3 000 mm setahun. Malaysia kaya dengan dua sumber air, iaitu air
permukaan dan air bawah tanah. Sumber air permukaan adalah sumber air utama
dan sebahagian kecil sahaja sumber air bawah tanah digunakan. Secara umumnya,
97% sumber air negara adalah daripada air permukaan (Sumber: Jabatan Pengairan
dan Saliran Malaysia).

Air Permukaan

• Air permukaan ialah air yang didapati di permukaan daratan.
• Apabila hujan turun, air hujan akan mengalami beberapa proses hidrologi seperti

intersepsi dan infiltrasi.
• Air hujan akan mengalir di permukaan bumi sebagai air permukaan yang akan

sampai ke sistem saliran seperti sungai, empangan dan tasik.
• Sungai merupakan sumber air utama untuk kegunaan harian, industri dan sumber

pengairan bagi pertanian.
• Terdapat lebih kurang 150 lembangan sungai utama di Malaysia yang membekalkan

sumber air mentah negara.

Antara sungai dan Sungai • Sungai Kelantan (Kelantan)
tasik yang Tasik • Sungai Rajang (Sarawak)
• Sungai Pahang (Pahang)
membekalkan • Sungai Muda (Kedah)
sumber air utama • Sungai Kinabatangan (Sabah)

di Malaysia • Tasik Banding (Perak)
• Tasik Kenyir (Terengganu)
• Tasik Bera (Pahang)
• Tasik Chenderoh (Perak)

Rajah 12.1 Sumber air permukaan di Malaysia

Glosari

Intersepsi: Proses air hujan yang jatuh di permukaan daratan tetapi tidak menyerap
ke dalam tanah

Infiltrasi: Proses air di permukaan daratan yang menyerap ke dalam tanah

134

Air Bawah Tanah

• Air bawah tanah bermaksud air yang tersimpan dalam lapisan tanah atau batuan
yang terletak di bawah permukaan bumi.

• Malaysia mempunyai kira-kira 5 000 bilion meter padu simpanan air
bawah tanah yang belum diterokai (Sumber: Institut Pengurusan Alam Sekitar dan
Sumber Asli Universiti Teknologi Malaysia).

• Hanya tiga peratus air bawah tanah yang digunakan di Malaysia.

Awan

Sejat peluhan

Hujan Wap air

Air larian permukaan
Air bawah tanah

Rajah 12.2 Proses kitaran air

Info

GEOGRAFI

Pusat Kajian Geohidrologi, Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) telah
melakukan kajian untuk meneroka air bawah tanah bagi memastikan bekalan sumber air alternatif
bagi negeri Selangor. Untuk info lanjut sila layari:
Sumber: http://eravisi.com/geo/tg1/ms031

135

12.2 PUNCA KRISIS AIR DI MALAYSIA

Malaysia tidak terlepas daripada krisis air walaupun kaya dengan sumber air. Krisis
air merujuk kepada situasi kekurangan sumber air yang dapat digunakan. Krisis air
pernah berlaku di Malaysia seperti di Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur pada
tahun 2014. Krisis air di Malaysia berlaku disebabkan beberapa punca seperti yang
ditunjukkan pada Rajah 12.3.

1 Penebangan Info
hutan di kawasan
tadahan air GEOGRAFI

6 Peningkatan Punca 2 Kejadian fenomena El
populasi Krisis Air Fenomena cuaca Nino pada tahun 2016
penduduk di Malaysia menyebabkan paras
3 air di Empangan Bukit
5 Pencemaran Pembuangan Merah (Perak) dan
baja kimia dan sampah Empangan Timah Tasoh
racun serangga (Perlis) merosot dengan
mendadak. Pembenihan
awan terpaksa dilakukan
untuk mengelakkan krisis
air berlaku di sesetengah
kawasan.

Sumber : Berita Harian Online,
9 April 2016

4 Permintaan
tinggi dalam
sektor perindustrian

Rajah 12.3 Punca krisis air di Malaysia

Penebangan Hutan di Kawasan Tadahan Air

• Hutan merupakan ekosistem yang penting untuk sumber
bekalan air bersih.

• Penerokaan hutan secara meluas dalam kegiatan
pembalakan dan pertanian menjadi punca hakisan tanah.

• Pemendapan dan hakisan cerun menjejaskan bekalan
serta kualiti sumber air.

Penerokaan hutan menyebabkan
hakisan tanah

136

Fenomena Cuaca

• Fenomena cuaca seperti kemarau dan El Nino merupakan salah satu punca
berlakunya krisis air di Malaysia.

• Pada tahun 2016, berlaku fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau
panjang di seluruh Semenanjung Malaysia.

• Antara kesannya adalah penyusutan aras air di Empangan Timah Tasoh
(Perlis) dan Empangan Tasik Merah (Perak) sehingga mencapai tahap kritikal.

Pembuangan Sampah Sarap ke dalam Sungai

• Kebanyakan sungai di Malaysia tercemar dengan Pembuangan sampah sarap
sampah dan sisa industri. ke dalam sungai

• Berdasarkan pemantauan Jabatan Alam Sekitar pada
tahun 2016, sebanyak 229 daripada 473 sungai di seluruh
negara didapati tercemar.

Permintaan yang Tinggi Sektor Perindustrian

• Menjelang tahun 2020, permintaan air dalam sektor perindustrian akan
terus meningkat.

• Antara industri yang melibatkan banyak penggunaan air ialah industri
pemprosesan makanan, industri pembuatan dan penyaduran serta
industri kimia.

Penggunaan Baja Kimia dan Racun Serangga dalam
Pertanian

• Penggunaan baja kimia dan racun serangga yang
berlebihan atau tidak mengikut piawaian dalam pertanian
menyebabkan pencemaran sungai yang serius.

Pencemaran baja kimia
dan racun serangga

Peningkatan Populasi Penduduk Malaysia

• Pada tahun 2020, penduduk Malaysia dianggarkan berjumlah 35 juta orang.
• Pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan permintaan terhadap air.

137

12.3 KESAN KRISIS AIR DI MALAYSIA

Air merupakan keperluan asas bagi semua hidupan dan krisis air yang berlarutan
akan mendatangkan kesan buruk.

1. Kekurangan Bekalan Air Bersih

• Bekalan air bersih terpaksa dicatu apabila
berlaku krisis air.

• Kekurangan bekalan air juga akan
menyukarkan kegiatan harian penduduk
dan mengganggu sektor perindustrian.

Catuan air akibat kekurangan air bersih

2. Kesan ke Atas Tanih

• Krisis air akan menyebabkan tanah menjadi
kering-kontang dan mengubah tekstur tanah.

• Masalah ini memberi kesan terhadap
kegiatan pertanian seperti penanaman padi
seterusnya menjejaskan bekalan makanan
dan hasil pengeluaran negara.

Tanah kering-kontang akibat
fenomena cuaca

Menurut Laporan Kualiti Alam Sekitar terbitan Glosari
Jabatan Alam Sekitar (JAS), pada tahun 2016, 5.3
peratus sumber air daripada 473 sungai di Malaysia Dicatu: Dihadkan atau ditetapkan
dilaporkan telah tercemar manakala 36.6 peratus penggunaannya
telah mula menunjukkan tanda pencemaran. Sebagai
generasi muda yang prihatin, apakah usaha-usaha
yang boleh anda lakukan untuk mengurangkan
masalah ini?

138

3. Kepupusan Flora dan Fauna
• Pencemaran air menyebabkan flora

dan fauna mati dan pupus.
• Kepupusan flora dan fauna akan menyebabkan

ketidakseimbangan ekosistem yang dapat
mengancam kehidupan manusia.
• Pencemaran air pula memberi kesan buruk
terhadap hidupan akuatik.

Ikan mati disebabkan pencemaran air

Ikan mati akibat sungai tercemar
JASIN - Penduduk Kampung Rim, di sini melahirkan kekecewaan apabila air sungai Rim bertukar warna
hitam dipercayai tercemar sejak petang semalam.
Pengerusi JKKK Rim, Samsudin Mat Cha berkata, kejadian itu disedari penduduk lebih kurang jam 2.40
petang setelah menghidu bau yang kurang menyenangkan dari sungai terbabit ketika mereka berada
di warung berhampiran sungai.
Menurutnya, pencemaran sungai itu turut menyebabkan berpuluh-puluh ikan pelbagai spesies seperti
tilapia putih, puyu dan lain-lain mati.
(Sumber: Sinar Harian Online, 3 Jun 2016)
Berita tentang kesan pencemaran sungai

4. Kemudaratan kepada Manusia
• Penyakit bawaan air boleh menular kepada

manusia setelah bekalan air bersih tercemar.
• Sebagai contoh, penyakit bawaan air ialah

taun, demam kepialu dan leptospirosis.

Bakteria Leptospira sp membiak di air kotor

Info

GEOGRAFI

Leptospirosis ialah sejenis penyakit zoonosis (penyakit yang berjangkit daripada haiwan kepada
manusia). Penyakit ini disebabkan oleh bakteria daripada genus Leptospira sp. Manusia boleh dijangkiti
apabila terdedah kepada air, makanan atau tanah yang dicemari air kencing haiwan yang terjangkit
seperti tikus, kucing, anjing, lembu, kambing, babi, kuda dan haiwan liar yang lain.

Sumber: http://eravisi.com/geo/tg1/ms032

139

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 03/31/2023

Views: 6207

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.